Các bước xây dựng một chiến lược kinh doanh

Lập kế hoạch cho một chiến lược kinh doanh là hướng dẫn từng bước cho một doanh nghiệp được viết thành văn bản để đạt được các mục tiêu kinh doanh và mục đích của nó. Năm yếu tố chính của kế hoạch là tầm nhìn của công ty, tuyên bố nhiệm vụ, các yếu tố thành công quan trọng, chiến lược và hành động cho các mục tiêu, và thời gian thực hiện được ưu tiên.

 

  1. Viết ra tầm nhìn kinh doanh

. Đây là một tuyên bố bao gồm mục đích, mục tiêu và giá trị của doanh nghiệp. Thông thường đó là tuyên bố từ một đến hai câu.

Các bước xây dựng một chiến lược kinh doanh

  1. Viết báo cáo nhiệm vụ cho doanh nghiệp.

Đây là bản mô tả ngắn gọn, hai đến ba câu về doanh nghiệp, bao gồm loại hình doanh nghiệp và cách bạn dự định đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu bằng cách cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp bạn.

  1. Liệt kê các yếu tố thanh công.

Các yếu tố thành công quan trọng có thể khác nhau từ kinh doanh đến doanh nghiệp, nhưng một số ví dụ bao gồm việc đạt được sự tín nhiệm trong ngành; một kế hoạch tài chính kinh doanh đảm bảo một dòng tiền mặt tích cực và doanh thu đủ để phát triển kinh doanh; tiến hành nghiên cứu thị trường để đáp ứng các khách hàng và một quy trình ghi lại các chính sách và thủ tục của công ty để đào tạo nhân viên.

Chẳng hạn như khi bạn kinh doanh vận chuyển hàng hàng bạn nên đặt ra các Tiêu chuẩn lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng Việt – Trung để phát triển các chiến lược khác xoay quanh dịch vụ của bạn

Các bước xây dựng một chiến lược kinh doanh

  1. Soạn thảo các chiến lược kinh doanh.

Các chiến lược kinh doanh là những hành động nào cần được thực hiện và ai trong kinh doanh chịu trách nhiệm hoàn thành hành động. Các chiến lược thường bao gồm các hành động tiếp thị và quảng cáo. Mặc dù chiến lược có thể là một hành động chung, nhưng một danh sách các bước cần thiết để hoàn thành hành động cũng được liệt kê.

  1. Ưu tiên trình thời gian.

Một kế hoạch kinh doanh thường bao gồm một khoảng thời gian một năm. Vì bạn không thể thực hiện mọi thứ cùng một lúc, bạn phải ưu tiên danh sách hành động của mình.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ trong danh sách có thể cần phải được hoàn thành trước khi những người khác có thể hoàn thành.

Trong một công việc khởi nghiệp, nếu khởi chạy trang web của công ty nằm trong danh sách công việc, cần phải làm trước khi người quản lý tiếp thị có thể hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết để hướng lưu lượng truy cập vào trang web để tăng số thuê bao trong danh sách e-mail của công ty .